Campaigns

Party MOOD 

Photoprapher: Kushyk Olga
Style: Yulia Ruzhkova
Model: Zayac Sasha
Model: Victoriya Yarova
Muah: Liudmila Agakhanova